From Simulation to Real World Practice


CPIRD2018


17th


Medical Education Conference

September 18-20, 2018 in UBON THAILAND

Seats

700 Peoples

Speaker

40 Professional

Title Sponsor

Sponsor
Suneegrand Hotal, Ubonratchathani, Thailand

ห้องประชุม


Registration instructions

ข้อแนะนำ การลงทะเบียน


การลงทะเบียนสำหรับการประชุม CPIRD 2018
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์

โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อ และเลือก Pre-conference
workshop ที่ต้องการเข้าร่วม
โดยมีค่าลงทะเบียนในอัตราเหมาจ่ายอัตราเดียวสำหรับการประชุมทั้ง 3
วัน ในอัตรา 2,500 บาท

สามารถลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนในวันประชุมที่เคาน์เตอร์
ลงทะเบียนหน้างาน (Onsite Registration) ได้
โดยค่าลงทะเบียนทั้งหมดสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ

สำหรับ นักศึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนฟรี ได้ 2 คน ต่อศูนย์แพทย์ โดยสามารถขอรหัสคูปองฟรีได้ที่ ศศค.สรรพสิทธิประสงค์

สำหรับผู้เกษียณ สามารถลงทะเบียนได้ฟรี เช่นกัน  โดยสามารถขอรหัสคูปองฟรีได้ที่ ศศค.สรรพสิทธิประสงค์

สำหรับผู้ลงทะเบียน ออนไลน์ ให้โอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่

ชื่อบัญชี : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิค ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์
เลขที่บัญชี :313-0-10010-5
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
สาขา : อุบลราชธานี

และ upload หลักฐานการโอนผ่านทางปุ่ม เมนูแจ้งการโอนเงิน ในหน้าเวบไซด์
โดยขอให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ชำระเงินและส่งหลักฐานการจ่ายเงิน
ภายใน วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น.
ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินตามกำหนดดังกล่าว
จะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันว่า ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้สำเร็จ
และสามารถรับกระเป๋าพร้อมเอกสารประกอบการประชุมและใบเสร็จรับเ
งินได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน (Pre-registration) ในวันประชุมได้เลย
สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ตามกำหนดดังกล่าว

ลงทะเบียนหน้างาน (Onsite Registration) สามารถลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนในวันประชุมที่เคาน์เตอร์

ท่านสามารถลงทะเบียนก่อน
และชำระเงินค่าลงทะเบียนทีหลัง แต่ต้องไม่เกินวันที่ 12 กันยายน 2561
เวลา 23.59 น. จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสำเร็จ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในวันงานประชุม
ผู้จัดแนะนำให้ทุกท่านลงทะเบียนทางเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ.

About CPIRD 2018

การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา CPIRD 2018

ถือเป็นการประชุมวิชาการที่เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาของอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักการศึกษาและบุคลากรของคณะแพทย์ต่างๆ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนแพทย์ระหว่างทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการพัฒนาอาจารย์แพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีองค์ความรู้และทักษะที่เพียงพอในการนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแพทย์ในหน่วยต่างๆ และมีการจัดหมุนเวียนกันไปในจังหวัดต่างๆ โดยมีเจ้าภาพ คือ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)กระทรวงสาธารณสุข ร่วมและโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตโดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ โดยเจ้าภาพคือ สบพช. ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2561
ภายใต้หัวข้อ “From Simulation to Real World Practice” และมีการบรรยาย Keynote & Symposia และอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-conference workshop โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากต่างประเทศและในประเทศมากมาย และยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางแพทยศาสตรศึกษาทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์อีกด้วย

หวังอย่างยิ่งว่า

เราจะได้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกท่านในที่ประชุม CPIRD 2018 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 18-20 กันยายนนี้

Speaker

นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

MD

นพ.ปริญญา ชำนาญ

MD

นพ.นิคม มะลิทอง

MD

นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์

MD

นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย

MD

นพ.สตางค์ ศุภผล

MD

นพ.กิตติศักดิ์ วังสถาพร

MD

ผศ.นภา หลิมรัตน์

MD

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์

MD

พญ.บุญรัตน์ วราชิต

MD

ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์

MD

อ.ดร.พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

MD

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

MD

รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

MD

นพ.อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์

MD

อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค

MD

ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ

MD

นพ.ชานนท์ นันทวงค์

MD

พญ.เมษา ศรีสุกัญญา

MD

พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์

MD

พญ.วรรณา อังคสุวรรณ

MD

นพ.ไกรรัตน์ คำดี

MD

ภก.ดร.เบญจพร ศิลารักษ์

นพ.สุรพร ก้อนทอง

MD

CONFERENCE AGENDA

08:30
08:30 - 16:00
ปทุมวัน

PCW1: Research in Medical Education (RIME)

ทีม นพ.ปริญญา ชำนาญ และ ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ

Register Now

08:30
08:30 - 16:30
ทับทิมสยาม 5

PCW2: Preparing Medical Student for Real World

1. นพ.สตางค์ ศุภผล 2. นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย 3. นพ.ชานนท์ นันทวงค์ 4. พญ.เมษา ศรีสุกัญญา

Register Now

08:30
08:30 - 16:00
ปทุมมาศ

PCW3: Google Application for Medical Education (GAME)

1. นพ.ไกรรัตน์ คำดี 2. ภก.ดร.เบญจพร ศิลารักษ์ 3. นพ.สุรพร ก้อนทอง

Register Now

08:30
08:30 - 16:00
ปทุมชาติ

PCW4: Technology-enhanced learning (ECME only)

1. พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา 2. ภก.ดร.เบญจพร ศิลารักษ์ 3. พญ.อำนวยพร อภิรักษากร

Register Now

08:30
08:30 - 16:00
ทับทิมสยาม 4

PCW5: Simulation-based training

1. นพ.กิตติศักดิ์ วังสถาพร 2. นพ.พงษ์ศักดิ์ นิติการุญ 3. Professor Suresh Pillai

Register Now

08:30
08:30 - 16:00
ปทุมทิพย์

PCW6: Introduction to Non Technical Skill for Patient Safety

พญ.วรรณา อังคสุวรรณ และทีม

Register Now

08:30
08:30 - 12:00
Business Center

PCW7: MCQ

ผศ.นภา หลิมรัตน์

Register Now

08:30
08:30 - 12:00
CKA7

PCW8: How to increase proper and suitable competency in medical practice

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ พญ.บุญรัตน์ วราชิต

Register Now

08:30
08:30 - 16:00
วัดหลวง

PCW9:"ธรรมะกับการทำงาน: เรียนรู้ผ่านการตามรอยหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสา"

ทีม จาก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

Register Now

13:00
13:00 - 16:00
CKA1

PCW10: How to improve students' interest in a rural career

นพ.ประพันธ์ สมพร และคณะ

Register Now

13:00
13:00 - 16:00
Business Center

PCW11: Music and Education

1. ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 2. อ.ดร.พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

Register Now

13:00
13:00 - 16:00
CKA7

PCW12: Entrustable professional activities (EPA)

รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์และคณะ

Register Now

08:00
08:00 - 16:00
ทับทิมสยาม 1

NON-PRE CONFERENCE WORKSHOPS

สำหรับผู้ลงทะเบียน โดยไม่เลือก Pre Conference Workshops

Register Now

15:00
15:00 - 17:00
CKA5-6

MEC Conferenced

MEC Conferenced
08:00
08:00 - 08:30
ทับทิมสยาม 1

Registration

08:30
08:30 - 09:00
ทับทิมสยาม 1

Welcome remark

นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์
09:00
09:00 - 09:30
ทับทิมสยาม 1

Safety health care (นโยบายกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
09:30
09:30 - 10:30
ทับทิมสยาม 1

Community-engaged health professional education

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
10:30
10:30 - 10:45
ทับทิมสยาม 1

Coffee break/ Poster viewing

Coffee break/ Poster viewing
10:45
10:45 - 11:30
ทับทิมสยาม 1

SBME Simulation-based Medical Education experience from Singapore

Professor Suresh Pillai
11:30
11:30 - 12:00
ทับทิมสยาม 1

CTed talk

ปาฐกถาโดยผู้ได้รับรางวัลแพทย์ CPIRD ดีเด่น CTed talk
12:00
12:00 - 13:00

LUNCH

13:00
13:00 - 14:00
ทับทิมสยาม 2

from sim world to real world

นพ.รายิน อโรร่า
14:00
14:00 - 14:45
ทับทิมสยาม 2

CPIRD student presentation

ตัวแทนนิสิต นักศึกษาแพทย์
14:45
14:45 - 15:00
ทับทิมสยาม 2

BREAK

15:00
15:00 - 17:00
ทับทิมสยาม 2

what's new in AMEE OTTAWA IMSH

นพ อารยะ ไข่มุกด์, พญ วาสนา หงษ์กัน,พญ วรรณา อาจองค์ และนพ.มงคล ภัทรทิวานนท์
15:00
15:00 - 17:00
ปทุมวัน

Oral Presentation 1

15:00
15:00 - 17:00
ปทุมทิพย์

Oral Presentation 2

15:00
15:00 - 17:00
โถงหน้าห้องประชุม ประทุม

Poster Presentation

15:00
15:00 - 17:00
ปทุมมาศ

Why Is Open Source So Closed? Ecme alumni project: SimME5

ผู้วิพากษ์ มี 3 ท่าน 1 ผศ.(พิเศษ)นพ.อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ 2 นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย 3 พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ECME 5 นำเสนอ 45 นาที 1. อ.รสสุคนธ์ 2. อ.เบญจมาศ 3. อ.สมพร 4. อ.พงศกร 5. อ.จิรวรรณ 6. อ.ทศพร
15:00
15:00 - 17:00
ปทุมชาติ

SHARE OF THE SUPPORTER (SOS) ร่วมเรียนรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

นพ. สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์ ตัวแทน mes 1, 2, 3
18:00
18:00 - 22:00
ทับทิมสยาม 1

Reception dinner

งานมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์ พิธีรับธงเจ้าภาพ CPIRD 2019 (ตรัง)
08:45
08:45 - 09:15
ทับทิมสยาม 2

Health system science for medical curriculum

ทีม HSS อ อนุงพษ์ เเละคณะ
09:15
09:15 - 10:00
ทับทิมสยาม 2

How to prepare medical student for real world :มุมมองแพทย์ชนบทดีเด่น

พญ.รัชฎาพร รุญเจริญ
10:00
10:00 - 10:15
ทับทิมสยาม 2

BREAK

10:15
10:15 - 11:30
ทับทิมสยาม 2

Health inspiration through 55 day charity run

พญ.สมิตดา สังขะโพธิ,พ.อ.พลังสันติ์ จงรักษ์ และนายมรกต โกมลบุตร
11:30
11:30 - 12:00
ทับทิมสยาม 2

แจกรางวัล poster และรางวัลประชุม

นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์
12:00
12:00 - 13:00
ทับทิมสยาม 2

LUNCH

13:00
13:00 - 15:50
ทับทิมสยาม 2

CPIRD Conclusions/Q&A

นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์
15:50
15:50 - 16:30
ทับทิมสยาม 2

CLOSING REMARK

นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

Location

2018 Aseees Event

โรงแรมสุนีย์แกรนด์

Sunee Grand Hotel

suneegrandhotel.sm.fo@gmail.com

512/8 ถ.ชยางกูร อุบลราชธานี 34000
045-283999,045-352900


แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี

Subscribe to our Newsletter